Ng pagdating ng Free private pussy sex chatting

Posted by / 11-Jul-2018 19:25

Ng pagdating ng

Ang tugon ni Hesus, Ganito nyo malalamang malapit na yaon—na malapit nang mawasak ang Templo; ito ang palatandaang hinihingi nyo.Ang langit at ang daigdig ay lilipas, subalit ang mga salita ko’y hinding-hindi lilipas.Nakaka- at namumusong na larawan ng emperador sa templo—gayunpaman, lumalabas na di pa nawawasak sa panahong ito ang templo (t 14).Isinulat ang Markos noong panahon ng paghihimagsik ng mga Hudyo laban sa Roma (66-70 AD).Kahit gaano pa kasidhi ang ating pagsisikap na makumbirte ang lahat ng tao sa mundo—at bahagi iyon ng ating habang naghihintay—di mawawala ang mga taong di maniniwala—ang mga taong pagdurusa at kaguluhan ang dulot sa iba.Maaaring wala na tayong pag-asang mabuhay sa sanlibutang walang digmaan at usap-usapan hinggil sa digmaan; mga bansang bumabangon laban sa bansa; mga lindol at taggutom (13.).

Sa Mk walang Hesus ang mga disipulo mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagbabalik.Ipinapayo ni Hesus na di sa panahon ng katapusan nabubuhay ang mga mananampalataya, kundi sa simula sa panganganak (t 8) at walang sinuman—maging si Hesus mismo—ang nakakaalam kung kelan darating ang katapusan. Dahil sa ikalawang hati ng sermon, mapipilitan ang mga disipulo/mambabasa na pumili sa pagitan ng luma at bagong kaayusan, na kapwa nakapwesto sa bingit ng kasaysayan. Ang pagsasabuhay ng pampulitikang kalakarang puputol at tatapos at di na magpapatuloy sa paghahari ng dominasyon sa lipunan—yun ang ibig sabihin ng pinakapanghuling panawagan ng Mk na maggwardya. Kaya magbantay; pagkat di nyo alam kung kelan ang amo ng tahanan ay darating—kung gabi o hatinggabi o pagtilaok ng manok o umaga.Gumamit si Hesus dito ng tatlong magkakaibang kataga para iutos na maghanda.Sa kasalukuyang panahon ang panahon ng paghahanda para sa katapusan.Dito, nasa At anuman ang sa inyo’y aking sinasabi sa lahat, aking sinasabi, Magbantay!

ng pagdating ng-7ng pagdating ng-9ng pagdating ng-19

Dito, pinangakuan tayong di liipas ang kanyang Salita. Sa Mk, ibinigay sa kanila ang authority ni Hesus—ang karapatang magturo, magpatawad, magtaboy ng mga dimonyo.

One thought on “ng pagdating ng”